KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pmOffentlig Elbil för staden 1

Kristoffer Olsson

PUBLIC ELECTRIC CAR FOR USE IN TOWN

People are mainly governed by their needs. Certain needs are congenital and we have picked up others on the way. As an industrial designer I consider that we must listen to our needs and try to satisfy them in as smart a way as possible, rather than design products to create new needs.

Nowadays we have created many needs that result in consumption, which gives us an environmentally unsustainable situation. A product is not environmentally friendly in itself, but it can always be created using an environmentally friendly perspective.

Cars are a product that are not sustainable in the way that we use them today. In a city like Stockholm with well-functioning public transport, the use of cars is increasing despite petrol prices at a record level, expensive parking fees and the introduction of toll stations for road traffic.

Do we need cars in a modern urban environment, and what need do we have of owning our own car? Can one shift the present-day focus on car-owning to the attempt to solve people’s need of moving from place to place in the way offered by cars?


OFFENTLIG ELBIL FÖR STADEN

Människan styrs till stor del av sina behov. Vissa behov är medfödda, andra har vi plockat upp på vägen. Som industridesigner anser jag att vi måste lyssna till behoven och försöka tillfredsställa dem på ett så smart sätt som möjligt, snarare än att designa produkter för att skapa nya behov.

Idag har vi skapat många behov som resulterar i konsumtion, vilket har gett oss en miljömässigt ohållbar situation. En produkt är inte miljövänlig i sig, men den kan alltid skapas utifrån ett miljövänligt perspektiv.

Bilen är en produkt som är ohållbar på det sätt vi använder den idag. I en stad som Stockholm med välfungerande kollektivtrafik ökar bilanvändandet trots rekordhöga bensinpriser, dyra parkeringsavgifter och införda vägtullar.

Behöver vi bilen i en modern urban miljö, och vilket behov har vi av att äga vår egen bil? Kan man flytta dagens fokus på bilägandet, till att försöka lösa människors behov att förflytta sig på ett sätt som bilen erbjuder?


Year of birth: 1985
Place of birth: Lund, Sweden
Contact: kristofferolsson_1@hotmail.com
Phone: +46 (0) 731 545 949

Industrial Design