KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Olle Gustafsson

Ma,rked in space and architecture

The project Ma,rked has one foot in the Japanese word “ma”, and the other in an idea that the user should leave traces after her-/himself and acquire a relationship to place and object.

Experiences of time and space never exist independently of each other. Space is experienced through time and time is measured by means of movement through space. Altogether Ma offers a theory to describe continuity in time and space, to understand them as a unit.

Ma can also be used to express emptiness or void – a space waiting to be activated, to be occupied by various phenomena. As written, the word consists of the character for “door” embraced by the character for “sun”. The void, the door, is filled with the presence of light. The space is identical with the phenomena that occur in it. We can describe it as an empty place where phenomena are made visible in time – where they appear, change, and disappear.

The concept suggests that space is not only three-dimensional but four-dimensional. Ma is a flexible and suggestive way of explaining the introduction of time into the construction of spaces, and presents them as being more thoughtful in character.

A place is understood by the experience of movement through time and space.

An exploration of the relationship between human being, building, spatiality and object, that attempts to see what a human being can add and to make her/him aware of ”space”.


Ma,rked in space and architecture

Projektet Ma,rked har ena foten i det japanska ordet “ma”, och den andra i en tanke om att brukaren ska lämna spår efter sig för att få en relation till plats och föremål.

Upplevelser av rum och tid existerar aldrig oberoende av varandra. Rummet upplevs genom tiden, och tiden mäts av rörelse genom rymden. Sammantaget erbjuder Ma en teori för att beskriva kontinuitet i tid och rum, att förstå dem som en enhet.

Ma kan också användas för att uttrycka tomhet eller tomrum – ett utrymme som väntar på att aktiveras, på att ockuperas av olika fenomen. Skrivet består ordet av tecknet för “port” omfamnat av tecknet för “sol”. Tomrummet, porten, är fylld med närvaron av ljus. Rummet är identiskt med de fenomen som förekommer i det. Vi kan beskriva det som en tom plats där fenomen görs synliga med tiden – där de uppstår, förändras och försvinner.

Begreppet antyder att rymden inte bara är tredimensionell utan fyrdimensionell. Ma är ett smidigt och suggestivt sätt att förklara införandet av tid i konstruktionen av utrymmen, och framställa dem som mer tankfulla till sin karaktär.

En plats förstås genom upplevelsen av rörelse genom tid och rum.

En undersökning om relationen mellan människa, byggnad, rum och objekt, som försöker se vad människan kan tillföra och göra henne medveten om ”rymden”.


Year of birth: 1979
Place of birth: Luleå, Sweden
Contact: olle@ollegustafsson.se
Website: www.ollegustafsson.se
Download press files (7 Mb)

Interior Architecture and Furniture Design