KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm


Jainaba

Yanina Casanova Njie

Identity–Who am I?
Cultural identity and learning processes

“I grew up in Atlanta (U.S.A). But I was stubborn so my mother sent me here. If I had known it was like this I would have behaved every day! She will take me back when I finish school.”

Thirty-seven ninth grade students from St. Agustine’s Upper Basic School in Banjul, Gambia, express their identity through photo portraits and short texts presented in a book.

I have examined creations of identity and learning processes among students growing up in Gambia, West Africa. My aim is to increase the understanding of cultural traditions and cultural differences as well as similarities, collective memory and the consequences of Eurocentric actions outside Europe. I want to spread the experiences and knowledge gained from my field study via my book and I hope it will broaden the views and deepen the understanding for individuals from a different culture than the viewers.


Identitet – Vem är jag?
Kulturell identitet och inlärningsprocesser

”Jag växte upp i Atlanta (U.S.A.). Men jag var besvärlig så min mor skickade mig hit. Om jag hade vetat att det var så här så skulle jag ha skött mig varje dag! Hon kommer att ta mig tillbaka när jag slutar skolan.”

Trettiosju elever i nionde klass från St. Augustines grundskola i Banjul, Gambia, ger uttryck åt sin identitet genom porträttfoton och korta texter presenterade i en bok.

Jag har utforskat skapandet av identitet och inlärningsprocesser bland studenter som växer upp i Gambia i västra Afrika. Mitt mål är öka förståelsen av kulturella traditioner och kulturella olikheter så väl som likheter, kollektivt minne och konsekvenserna av eurocentriskt agerande utanför Europa. Jag vill sprida erfarenheterna och kunskapen som vunnits från min fältstudie via min bok och hoppas att den kommer vidga vyerna och fördjupa förståelsen för individer från en annan kultur än betraktarna.


Year of birth: 1979
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: flygirlcandy@hotmail.com
Phone: + 46 (0) 76 210 97 52
Website: www.baobabproductions.se
Download press files (20 Mb)

Art Teacher Education