KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Art Teacher Education

Training art teachers today is a question of providing the students with knowledge about how pictures function, are used and created in a complex modern society. This knowledge should, in its turn, make it possible to prepare and educate our future young citizens to understand, interpret and work with pictorial expression on a broad footing and offer more specific study of well established genre formations. This involves art, but equally media images, images in digital culture and the designed objects with which we surround ourselves. All the images in everyday life.

Students of art teaching at Konstfack spend 4½ years learning about art, media and design and how these pictorial worlds can be used from an educational perspective. They study their subjects practically and theoretically in equal measure. They complete teaching placements and explore ideas and methods together with students in primary and secondary schools. Providing children and young people with tools to enable them to participate in and deal with today’s visual culture is an important and responsible task.

Art teacher education at Konstfack offers three advanced level specialisations: Art and learning; Design and learning; Media and learning. The degree projects are undertaken in one of these three specialisations and comprise both an essay and a creative process. This means that the students work with one and same issue but approach it from different perspectives: academic and artistic. What is presented at the Spring Exhibition therefore consists of both an essay and a creative work that deal in different ways with the same specific issue.

The subjects involved all touch in different ways on what we call aesthetic learning processes but it is important to remember that processes of this kind take place in many areas and not only in the schools. The students taking part in the Spring Exhibition this year will be graduating from the Art and learning and Media and learning specialisations.

Anette Göthlund, Professor of Art EducationDagens bildpedagogiska utbildning handlar om att ge studenterna kunskaper om hur bilder fungerar, används och skapas i ett nutida, komplext, samhälle. Dessa kunskaper ska i sin tur förbereda och utbilda våra framtida unga medborgare till att förstå, tolka och arbeta med bildmässiga uttryck på bred front och med djupdykningar i väl etablerade genrebildningar. Det handlar om konst, men lika mycket om mediebilder, den digitala kulturens bilder och de formgivna ting vi omger oss med. Alla vardagslivets bilder.

Konstfacks lärarstudenter tillbringar 4,5 år med att lära sig om konst, media och design och hur man arbetar med dessa bildvärldar ur ett pedagogiskt perspektiv. De studerar sina ämnen i lika hög grad praktiskt som teoretiskt. De gör praktik i skolor och utforskar idéer och metoder tillsammans med elever på grund- och gymnasienivå. Att kunna erbjuda barn och unga verktyg för att delta i och hantera dagens visuella kultur är ett viktigt och ansvarsfullt arbete.

Konstfacks lärarutbildning erbjuder tre inriktningar på avancerad nivå: Konst och lärande; Design och lärande; Media och lärande. Examensarbetet görs i en av dessa inriktningar och består av en uppsats och en gestaltning. Det betyder att studenterna arbetar med en och samma frågeställning utifrån olika förhållningssätt: vetenskapligt och konstnärligt. På Vårutställningen presenteras alltså både en uppsats och ett gestaltat arbete, som på olika sätt behandlar en gemensam frågeställning.

Ämnena rör på olika sätt det vi kallar estetiska lärprocesser, men det är viktigt att komma ihåg att sådana processer försiggår inom många områden och inte bara i skolans värld. De studenter som deltar i Vårutställningen har i år examinerats från inriktningarna Konst och lärande och Medier och lärande.

Anette Göthlund, Professor i bildpedagogik