KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

1970-talet

Jenny Dremé

In my degree project I investigate how various aesthetic learning processes can increase the retrieval of information for students with dyslexia and other learning difficulties.

With the context of having learning difficulties as my starting-point, I also investigate which alternative methods exist that can be used via an aesthetic process to increase the retrieval of information. The aim is to demonstrate how these alternative methods can help to consolidate knowledge through the use of several senses.

With the help of visual representations for a certain subject area, information and facts are processed in combination with personal experience and expressions, which in their turn create understanding and context. My hope is to open up for an integration between the field of images and other subjects like history, social sciences and life skills.


I mitt examensarbete undersöker jag hur olika estetiska läroprocesser kan öka kunskapsinhämtningen för elever med dyslexi och andra inlärningsvårigheter.

Med utgångspunkt i vad det innebär att ha inlärningssvårigheter, undersöker jag också vilka alternativa metoder som genom en estetisk process kan användas för att öka kunskapsinhämtningen. Syftet är att visa hur dessa alternativa metoder kan hjälpa till att befästa kunskap genom användandet av flera sinnen.

Med hjälp av visuella representationer för ett visst ämnesområde bearbetas information och fakta tillsammans med personliga erfarenheter och uttryck, vilket i sin tur skapar förståelse och mening. Min förhoppning är att öppna för en integrering mellan bildämnet och andra ämnen som historia, samhällsvetenskapliga ämnen och livskunskap.


Year of birth: 1976
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: jennydreme@spray.se
Phone: + 46 (0) 706 072 822

Art Teacher Education