KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Customer journey

Martina Gustavsson

In today’s product-saturated market, the function and role of the traditional industrial designer is becoming more cross-disciplinary, stretching beyond the physical products into the design of brands, systems and experiences. In my Master’s project, I have specialized in designing a service experience with focus on finding solutions for the customer’s needs, wishes and desires.

The main intention with the project was to apply industrial design methods and design thinking into service design and to explore how products or ‘physical evidence’ can add value to a service.

The result is a design concept for hairdressing services in collaboration with the brand Björn Axén. I have designed four touch points; web service, interior, packaging and consultation cards, together creating a memorable and differentiated experience, fulfilling the needs of the customer and bringing the values of the brand to life.


I dagens produktmättade marknad så blir den traditionella industridesignerns roll och funktion allt mer tvärdisciplinär och sträcker sig bortom de fysiska produkterna till designen av märken, system och upplevelser. I mitt masterprojekt har jag specialiserat mig på att designa en upplevelseservice med fokus på att hitta lösningar för kunders behov, önskningar och begär.

Det huvudsakliga syftet med projektet var att applicera industriella designmetoder och designtänkande på servicedesign och att utforska hur produkter eller ’fysiska bevis’ kan bidra till en service.

Resultatet är ett designkoncept för frisering i samarbete med märket Björn Axén. Jag har designat fyra touch points; webbservice, interiör, paketering och konsultationskort vilka tillsammans bildar en upplevelse som skiljer sig och är minnesvärd, uppfyllande kundens behov och väcker märkets värden till liv.


Year of birth: 1983
Place of birth: Kalmar, Sweden
Contact: contact@martinagustavsson.com
Phone: + 46 (0) 70 845 34 48
Website: www.martinagustavsson.com

Formgiving Intelligence