KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Electric kettle – Trying-out #01 : Laboratory

HwaSung Yoo

The Fiction of Products

We acknowledge that form is another language. Many studies are concerned with its theories such as semiotics, semantics and syntagmatics. We have such abundant objects in modernity used for clear perceptions, like archetypes, which involve an emotional consensus and through experiences they gain their own histories.

Applying features of the fictional and its well-structured format as literature is part of a form-giving process. It is expected to utilize forms of language not only for communicating information or delivering imagination, but also an integrated utilization of them both to create imagination. Furthermore, these methods contribute to the appropriate innovations and progress of products in the design process.

In order to apply fiction to the design process, theories of linguistics, narration and literature have been investigated during my project. This conversion has been implemented with a number of electric kettles which represent one of the common home appliances in our everyday life.


Produkternas fiktion

Vi tillstår att form är ett annat språk. Många studier handlar om dess teorier så som semiotik, semantik och syntagmatik. Vi har ett överflöd av sådana objekt i moderniteten vilka används i tydliga avseenden, som arketyper, vilka involverar en emotionell konsensus och genom erfarenheter får de sina egna historier.

Applicering av fiktiva drag och dess välstrukturerade format som litteratur är del av en formgivande process. Det förväntas tillvarata former av språk inte bara för att kommunicera information eller leverera fantasi, utan även ett integrerat utnyttjande av de båda för att skapa fantasi. Dessutom bidrar dessa metoder till de passande innovationerna och utveckling av produkter i designprocessen.

För att kunna tillföra fiktion till designprocessen, teorier och lingvistik så har berättande och litteratur undersökts i mitt projekt. Denna omformning har realiserats med ett antal elektriska kannor vilka representerar en av de vanliga redskapen i hemmet i vårt vardagliga liv.


Year of birth: 1980
Place of birth: Seoul, Republic of Korea
Contact: mars.hwasung@gmail.com
Phone: + 46 (0) 73 694 86 81
Website: www.mars-hwasung.com
Download press files (2 Mb)

Formgiving Intelligence