KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Mikael Årsjö

Scoping-Out Cannibalism

My work is an investigation into the topic of cannibalism. I grew up in Papua New Guinea where cannibalism was a way of life not too far back in history. For me, it was not strange to hear tales of tribal wars, enemy capture and how human meat was prepared and what it tasted like. After returning to Sweden when I was 18 years-old I soon realized there was a different perception of the definition here.

My bachelor project is an attempt to understand this act and the psychology behind it in order to draw some parallel to our way of life in Sweden. If this act is not specifically about quieting a hunger, but quieting despair and building hope, under certain circumstances or within a certain environment we would not hesitate to partake either.

In my creative process, I try and manifest this process of extinguishing the state of despair and building hope, leaving behind one’s previous state of existence to a more bountiful and hopeful future.


Att kolla in kannibalism

Mitt arbete är en undersökning av ämnet kannibalism. Jag växte upp i Papa Nya Guinea där kannibalism var ett sätt att leva inte alltför långt bak i historien. För mig så var det inte konstigt att höra historier om stamkrig, tillfångatagande av fiender och hur mänskligt kött tillagades och hur det smakade. Efter att ha återvänt till Sverige då jag var 18 år så insåg jag snart att det fanns en annan uppfattning av definitionen här.

Mitt kandidatprojekt är ett försök att förstå denna handling och psykologin bakom det i syfte att dra någon parallell till vårt sätt att leva i Sverige. Om denna handling inte specifikt handlar om att tysta en hunger, utan att tysta en förtvivlan och inge hopp, så skulle inte heller vi under vissa omständigheter eller i vissa miljöer tveka att delta.

I min kreativa process försöker jag att manifestera denna process av att tillintetgöra det förtvivlade tillståndet och inge hopp, lämnat bakom sig ens tidigare existensform för en mer välgörande och hoppfull framtid.


Year of birth: 1979
Place of birth: Puerto Monté, Chile
Contact: mike.arsjo@gmail.com
Phone: + 46 (0) 76 249 53 26

Ädellab/Metal Design