KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Characters Seek Reader

Brett Ascarelli

DOING BETWEEN THE LINES

How do we experience a text? How do we interact with the words and the characters, the semantic operations and the diegetic events of a piece of fiction? With an irreverent attitude toward the technology of the book and the sanctity of the reader, Brett Ascarelli investigates and experiments with the physical act of reading. Borrowing operations and techniques from a wide range of sources – the event scores of the Fluxus artists, the participatory models of performance art and avant-garde theater, and so on – she sets out to design other modes of text-body interaction, ultimately aiming to expand the scope of literature’s aesthetic and cognitive effects. Her research approaches two general questions: How could transformations of the material properties of the book generate other behavioral patterns? And how, using which narratological means, could fiction – stories about actions and events – itself provoke people to develop new practices and habits? – Kim West

Brett Ascarelli works as an artist, journalist, photographer, and designer.


ATT GÖRA MELLAN RADERNA

Hur upplever vi en text? Hur interagerar vi med orden och bokstäverna, de semantiska funktionerna och de diegetiska företeelserna i ett skönlitterärt stycke? Med en vanvördig attityd gentemot bokens teknologi och läsarens okränkbarhet undersöker och experimenterar Brett Ascarelli med läsandets fysiska handling. Genom att låna förfaringssätt och tekniker från ett stort antal källor – Fluxuskonstnärernas ”event scores”, performancekonstens och avantgardeteaterns deltagandemodeller, och så vidare – försöker hon utforma andra typer av text-kropp-interaktion, med målsättningen att utvidga litteraturens estetiska och kognitiva effekter. Hennes undersökning ställer två övergripande frågor: hur skulle man, genom att transformera bokens materiella egenskaper, kunna generera andra beteendemönster? Och hur, med vilka narratologiska medel, skulle fiktion – historier om handlingar och händelser – i sig kunna provocera människor att utveckla nya praktiker och vanor? – Kim West

Brett Ascarelli arbetar som konstnär, journalist, fotograf och designer.


Place of birth: USA
Contact: brettascarelli@gmail.com
Phone: + 46 (0) 73 763 6812
Website: www.brettculture.com / www.mineisyours.wordpress.com

Experience Design