KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Experience Design

Change agents

Experience Design, the newest discipline represented in Konstfack’s Spring Exhibition, often proves more difficult to grasp than others, which is why I felt a brief introduction to the exemplary work of this year’s graduates from the Experience Design Group would be helpful. A growing global trend is represented in the fact that today 86% of production within the United States is of so-called “intangibles.” So what are intangibles? Intangibles are generally defined as assets that cannot be seen, touched or physically measured, and are created through time. This touchstone definition is a useful way to begin to think about experience, and in turn, its design – as an intangible.

Experience Design is a response to the urgent question: How might design continue to be relevant within what many are calling the I-Cubed (Information, Innovation, Intangible) Economy? A ride on a roller coaster at Disneyland is an intangible that takes place over time, is entertainment and valuable – it was no doubt designed by an interdisciplinary team before we knew to call them “experience designers.” So too health care; it’s also an intangible that takes place over time, gives care and is valuable – but by now health care professionals know to call on experience designers to apply their methodologies such as design thinking, future forecasting, and experience prototyping to improve patient recovery time. Experience Design, in other words, does not end at the limits of art and design, but overflows those borders to include human capital, leadership, research and development, goodwill, innovation, social media, collaboration, organizational ability, intellectual property, systems design, interdisciplinarity, effectiveness, soft power, productivity and new knowledge which have become the real determinants of performance and value in the I-Cubed Economy. And Experience Designers are its change agents.

Ronald Jones, Professor of Interdisciplinary Studies
The Experience Design GroupChange agents

Experience Design, Konstfacks nyaste ämnesområde på Vårutställningen, kan ofta vara svårare att förstå än andra ämnesområden, och därför tycker jag att det är motiverat med en kort introduktion av det föredömliga arbete detta års avgångsstudenter i Experience Designgruppen har utfört. Det är ett faktum att 86% av produktionen inom USA utgörs av såkallad “immateriell produktion”, något som är en växande global trend. Men vad betyder immateriell? Det enklaste sättet att förklara immateriellt är att säga att det är sådana tillgångar som inte kan ses, röras eller mätas fysiskt, och som utvecklats med tiden. Att definiera ordet såhär är en bra upptakt när man ska börja tänka på upplevelser, och vidare, på design – såsom något immateriellt.

Experience Design kom till som ett svar på den enträgna frågan: Hur ska design kunna fortsätta att vara relevant inom det som många kallar en I-Cube ekonomi (information, nyskapande, immateriellt)? En tur på bergochdalbanan i Disneyland är en immateriell upplevelse som försiggår inom en viss tid, är underhållande och har ett värde – och åkturen skapades säkerligen av ett interdisciplinellt team, innan vi kom på idén att kalla dem “experience designers”. Så även hälsovård; det är också en immateriell upplevelse som försiggår över en viss tid, erbjuder sjukvård och är värdefull – men numera förstår de professionella hälsovårdsutövarna att använda sig av upplevelsedesigners för att tillämpa deras metoder, såsom designtänkande, framtidsprognoser, och upplevelseprototyper, i syfte att förkorta patienternas tillfriskningstider. Experience Design slutar med andra ord inte där konst och design slutar, utan flyter över gränserna för att inkludera mänskligt kapital, ledarskap, forskning och utveckling, goodwill, innovation, sociala medier, samarbete, organiseringsförmåga, immaterialrätt, systemdesign, tvärvetenskap, effektivitet, Mjuk Makt, produktivitet och ny kunskap, allt sådant som har blivit de verkligta avgörande faktorerna ifråga om prestation och värde i en I-Cube ekonomi. Och Experience Designers fungerar som katalysatorer, deras utlösare.

Ronald Jones, Professor i interdiciplinära studier