KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

object 1

Eva Jauss

I am working with animation and sound in my degree project. During my process I was mainly influenced by David Deutsch, well-known ambassador of the “Multiverse Theory” which declares the existence of parallel universes. With this, my main focus is the contrast between fiction and reality – the multiverse and the everyday life.

Is it possible to turn specific components of our established daily routine and elements of the extremely vague multiverse around?

My degree project is an exploration about how found, concrete sounds and noises from the everyday life can be distorted and re-used to represent tangible, ongoing and changing objects of several “multiple universes.” By toying with the regular, broad image of the universe and turning concrete everyday life sounds into an abstract matter, I create a visual and acoustic spacial interpretation of the “Multiverse Theory”.


Jag arbetar med animation och ljud i mitt examensprojekt. Under min process var jag huvudsakligen inspirerad av David Detsch, välkänd ambassadör för ”teorin om multiversum” vilken förkunnar existensen av parallella universum. Med denna så ligger mitt huvudsakliga fokus på kontrasten mellan fiktion och verklighet – multiversum och vardagslivet.

Är det möjligt att vända på specifika komponenter i vår etablerade dagliga rutin och element i det extremt obestämda multiversum?

Mitt examensprojekt är ett utforskande om hur påhittade konkreta ljud och oljud från vårt dagliga liv kan bli förvridet och återanvänt för att motsvara faktiska, pågående och föränderliga objekt i flera ”multipla universum”. Genom att leka med den vanliga allmänna bilden av universum och omvandla konkreta ljud från vardagslivet till något abstrakt så skapar jag en visuell och akustisk rumslig tolkning av ” teorin om multiversum”.


Year of birth: 1981
Place of birth: Bad Friedrichshall, Germany
Contact: hello@evajauss.de
Phone: + 46 (0) 76 217 90 70
Website: www.evajauss.de
Download press files (5 Mb)

Storytelling