KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Johanna Friedman

The brutal and highly rational ways in which Le Corbusier simplified society and its needs have fascinated and provoked throughout modern history. Le Corbusier formulated a principle of urban planning in 1933 claiming that the modern urban city only had to provide for four different functions: habitation, recreation, work, and traffic. These were also to be kept separate as much as possible.

In the urban city environment as well as in the movie theater, there is no possibility of freezing the image. One can feel a need to discover the order in apparent chaos without stopping the constant movement in which we are immersed. Le Corbusier’s principles have in this work, been a symbol for the most extreme form of a need to systematize, with the help of machinery, something as organic as life itself.

I look at environments created by man; what the mind has conceived and what the hand has achieved and that which is generated in conditions of order as in conditions of chaos. The differences and relations between craft based on domestic needs and mass market design has brought forth a need to be both the architect and the craftsman in my work.


Le Corbusiers sätt att brutalt och rationellt förenkla samhället och dess behov har fascinerat och provocerat under den moderna historien. Le Corbusier formulerade 1933 en princip för stadsplanering där han hävdade att det i den moderna staden måste planeras för blott fyra olika funktioner: boende, fritid, arbete och trafik. Dessa skulle dessutom hållas så åtskilda som möjligt.

Varken i stadsmiljö eller biosalong är det möjligt att frysa bilder. Man kan känna ett behov av att bringa ordning i det skenbara kaoset utan att stoppa den konstanta rörelse vi befinner oss i. Le Corbusiers principer har i mitt arbete fungerat som symbol för det mest extrema behov att systematisera med hjälp av maskiner – lika fundamentalt som livet själv.

Jag studerar miljöer som skapats av människan: det som hjärnan tänkt ut och händerna åstadkommit, och som utförts på såväl kaosets som ordningens villkor. Skillnaderna och kopplingarna mellan hantverk baserat på hushållets behov och en design för massmarknaden har medfört att jag i mitt arbete måst agera både arkitekt och hantverkare.


Year of birth: 1982
Place of birth: Lund, Sweden
Contact: info@johannafriedman.com
Phone: + 46 (0) 709 68 53 88
Website: www.johannafriedman.com

Textiles