KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Textiles

The world of textiles is multitudinous – full of potential – and offers a wealth of materials, techniques, expressions, functions, associations and approaches. The world of textiles is a collective structure, layer on layer, constructed laboriously but also with the greatest enjoyment. This world contains a psychological depth that exists at the same time as its surface provides an arena for the tactile and the visual.

In the spring of 2010 nine bachelor students will be graduating from the Textiles Department. These students have all been active in the world of textiles for several years – initially as students on preparatory courses and most recently as students at Konstfack. What impression do they now want to make? What narratives do they want to present?

A major theme is the body. In virtually every culture this body is in one way or another a clothed body. Through an external layer of textiles human beings can express and communicate identity and belonging. One of this year’s bachelor’s degree projects tells us about a number of fictitious characters who express themselves passionately with the help of denim. Another deals with how analyses of landscape painting and disintegration of the concrete landscape can be transformed into exquisite materials and garments.

But in the same way as the body manifests garments, garments manifest the body, the individual, and in extension society itself. Garments and textile materials can be used, for instance, to contribute to the debate about epidemic obesity. Who is really responsible and what are the consequences? Another work that exploits the associative possibilities of garments illustrates our contemporary need to classify, systematise and distinguish.

Another theme is the home, which is activated in two projects. In one as a playing field to comment on and disturb our beliefs about function. One as an object of study in itself, which results in a personal interpretation of what a home is.

Finally, a third theme is identified in two projects that borrow methods, techniques and applications from the area of textiles but which really – in a personal manner that can be generalised and applied constructively – investigate the problem surrounding methodology, psychology and creativity.

Åsa Cederqvist, senior lecturer in textile art
Thomas Laurien, guest teacher in textile design
Patrik Söderstam, junior lecturer in body and clothesDen textila världen är mångbottnad, och inbegriper en mångfald av material, tekniker, uttryck, funktioner, associationer och förhållningssätt. Den textila världen är kollektivt uppbyggd, lager för lager. Den är mödosamt, men också i allra högsta grad lustfyllt, konstruerad. Här finns ett psykologiskt djup som existerar samtidigt med en yta som är scenen för beröring och det visuella.

Våren 2010 examineras nio kandidatstudenter på kandidatprogrammet textil. Dessa studenter har rört sig i den textila världen under flera år – först som elever på olika förberedande skolor och sedan som studenter på Konstfack. Vilka avtryck vill de nu göra? Vilka berättelser vill de lyfta fram?

Ett stort tema är kroppen. I så gott som alla kulturer är kroppen på ett eller annat sätt en klädd kropp. Genom dessa textila lager kan människor uttrycka och kommunicera identitet och tillhörighet. Ett av årets kandidatarbeten berättar om ett antal fiktiva karaktärer som passionerat uttrycker sig med hjälp av denim. Ett annat handlar om hur analyser av landskapsmåleri, och en nedbrytning av det konkreta landskapet, kan transformeras till utsökta material och plagg.

Men på samma sätt som kroppen pekar mot plagget, så pekar också plagget mot kroppen, människan och i förlängningen samhället självt. Genom plagg och textila material kan exempelvis ett inlägg göras i debatten om den epidemiska fetman. Vem bär egentligen ansvaret och vilka är konsekvenserna? Ett annat arbete som utnyttjar plaggens associativa möjligheter belyser den moderna människans behov av att sortera, systematisera och separera.

Ett annat tema som aktiveras i två arbeten är hemmet. Dels som spelplan för att kommentera och rucka på uppfattningar om funktion. Dels som själva undersökningsobjektet vilket resulterar i en personlig tolkning av vad ett hem är. Ett tredje tema, slutligen, ringas in av två arbeten som lånar metoder, tekniker och tillämpning från det textila området, men som egentligen – på ett personligt men allmängiltigt och konstruktivt sätt – undersöker problematiker kring metodfrågor, psykologi och kreativitet.

Åsa Cederqvist, lektor i textil konst
Thomas Laurien, gästlärare i textil design
Patrik Söderstam, adjunkt i kropp och kläder