KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Frida Jeppsson

In Case of Design – Inject Critical Thinking

With a background in product design, Frida Jeppsson developed an early interest in design discourse and now devotes all her time to critical writing. For her master project she has compiled and edited a book discussing the effects and consequences the establishment of an elevated critical discourse can generate upon the design practice.

In essays, articles, interviews, case studies and practical examples, the contributing writers discuss; institutions’ dubious relationship to critical design thinking, its significance for the practice developing towards a focus on meaning and content and the importance of designers communicating efficiently in form and in writing. Another illuminated issue is the lack of a common critical language for design, perhaps consequential to the trivialisation of design occurring in media, like the limited critical analysis often terminating at an aesthetic evaluation.


Med en bakgrund som produktdesigner utvecklade Frida Jeppsson tidigt ett intresse för designdebatten, och ägnar nu all sin tid åt kritiskt skrivande. Som mastersarbete har hon redigerat en bok med syfte att diskutera vilka konsekvenser en kritisk diskurs kan ha för det praktiska designarbetet.

Genom essäer, artiklar, intervjuer, fallstudier och praktiska exempel diskuterar bokens medverkande författare bland annat institutioners förhållande till kritisk reflektion, dess betydelse för designyrkets utveckling mot fokus på mening och innehåll samt vikten av designers förmåga att kommunicera effektivt både i form och i text. Ett annat viktigt spår är frånvaron av ett gemensamt designkritiskt språk, vilket kanske bidrar till den trivialisering av ämnet som sker i media där den kritiska analysen ofta stannar vid estetiska värdeomdömen.


Year of birth: 1983
Place of birth: Helsingborg, Sweden
Contact: mail@fridajeppsson.se
Website: www.fridajeppsson.se
Download press files (1 Mb)

WIRE (write + interpret + research + exhibit)