KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

WIRE (write + interpret + research + exhibit)

WIRE is an interdisciplinary Master Group in Critical Writing and Curatorial Practice promoting inventive responses to recent changes in visual culture and critical practice, and proposing a broad definition of art, craft, design, architecture and media, informed by history, criticism, and theory. Just as artistic practices have become increasingly interdisciplinary, the roles of curator and critic have been reconfigured and new sites of practice have emerged. These exist alongside the continuing relevance of public and private galleries, museums and publishing sites.
As a consequence, our education prepares students to engage with cultural and educational institutions, research, journalism, the art market, and publishing.

This year four students are graduating from the program. They are presenting their individual projects and research, which include an exhibition, a book, a web portal and a workshop, thus representing the multi-faced field of curatorial practice and critical writing today.

Their projects are investigating and analyzing recent developments in the curatorial field, and responding to the current discourse in both art and design, Frida Jeppson’s project focuses on the possibility of a critical design discourse within media and design institutions; Olof Löf makes us attend to the urgency of recycling waste and sustainability in design; Viktorija Šiaulytė proposes a new model of an institution exploring conflict-based collaboration in artistic practice, while Viveka Forsman examines spatial conditions and criticality in the intersection of art, curating and architecture.

Sadly, however, these are the last students to graduate from WIRE. Due to the economic downturn and re-structuring of its programs, Konstfack was unable to find a long-term financial solution for WIRE and unfortunately had to decide to discontinue the program after the summer.

Many have contributed to the development of WIRE over its short life; Prof Måns Wrange, Prof Ronald Jones, Olof Glemme, Roland Ljungberg, Stella d’Ailly, Sara Kristoffersson, Rolf Hughes, and Jelena Rundqvist need to be acknowledged and warmly thanked.

Renée Padt, coordinator WIRE
Marysia Lewandowska, Professor of Fine ArtWIRE är en tvärvetenskaplig mastergrupp för kritiskt skrivande och curatorpraktik som vill främja nyskapande svar på aktuella förändringar inom visuell kultur och kritisk praktik, och som utgår från en bred definition av konst, konsthantverk, design, arkitektur och media, präglad av historia, kritik och teori. Allteftersom konstutövandet har blivit alltmer interdisciplinärt har curatorns och kritikerns roller omvandlats och nya platser för konstutövande har uppstått vid sidan av befintliga förlag, museer och gallerier – offentliga och privata. Utbildningen förbereder därför studenterna för befattningar vid kultur- och utbildningsinstitutioner liksom för forskning, journalistik, konstmarknaden och förlagsbranschen.

I år utexamineras fyra studenter från WIRE. De presenterar sina individuella projekt och forskningsresultat, vilka inbegriper en utställning, en bok, en webbportal och en workshop, och visar därmed på hur mångfasetterad curatorpraktiken och det kritiska skrivandet är i dag.

Inom sina respektive projekt undersöker och analyserar studenterna den senaste utvecklingen på det curatoriska området på ett sätt som svara mot aktuella diskussioner inom både konst och design. Frida Jeppsons projekt fokuserar på möjligheterna till en kritisk designdiskurs inom media- och designinstitutioner, Olof Löf uppmärksammar oss på vikten av återvinning och hållbarhet inom design, Viktorija Šiaulytė lägger fram en ny modell för en institution som utforskar konfliktbaserat samarbete inom konstnärlig verksamhet, och Viveka Forsman undersöker spatiala villkor och förutsättningar för kritik i mötet mellan konst, curatorverksamhet och arkitektur.

Tyvärr blir dessa fyra de sista att utexamineras från WIRE. Mot bakgrund av dels den ansträngda ekonomiska situationen och dels verksamhetsutvecklingsarbetet har Konstfack inte hittat någon långsiktig finansiell lösning för WIRE. Man har därför tagit beslutet att avveckla mastergruppen efter sommaren.

WIRE blev inte så långlivat, men det är många som har bidragit till dess utveckling. Varmt tack till professor Måns Wrange, professor Ronald Jones, Olof Glemme, Roland Ljungberg, Stella d’Ailly, Sara Kristoffersson, Rolf Hughes och Jelena Rundqvist.

Renée Padt, koordinator WIRE
Marysia Lewandowska, professor Konst