KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Laboratory of Conflict Laboratory of Conflict is designated as a self-reflective situation for art and culture practitioners to approach the questions that are currently emerging in their working process, as well as to share previous experiences. The workshop will elaborate on whether conflict-based collaboration is viable. It will look at various ways that conflict can […]

Viktorija Šiaulyte

Laboratory of Conflict

Laboratory of Conflict is designated as a self-reflective situation for art and culture practitioners to approach the questions that are currently emerging in their working process, as well as to share previous experiences. The workshop will elaborate on whether conflict-based collaboration is viable. It will look at various ways that conflict can be explored as a method of breaking through ‘business-as-usual’ (both in day-to-day practical routines and discursive frameworks) and how one employs it in their own artistic/cultural practice.

Florian Schneider and Markus Miessen advocate undoing the romantic notion of collaboration, where the latter offers a conflict-based participation, mainly grounded on the theories of Chantal Mouffe. Miessen argues that conflict can instigate the production of new knowledge. Therefore, the discourse requires an outsider or intruder, who can bring up a new perspective and thus disturb the consensus. This approach can also be related to artistic practices and discourse, happening in the expanded field and involving external knowledge. The idea of a conflict might suggest different parameters for the field wherein collaboration takes place. These parameters would be set in a dynamic and problematic way, counter to principles of inclusive democracy and its supposedly equal distribution of power.

The workshop is being executed in collaboration with Weld, Stockholm.


Konfliktlaboratoriet

Konfliktlaboratoriet är avsedd att vara en självreflexiv situation för utövare av konst och kultur för att närma sig frågorna som uppstår för närvarande i deras arbetsprocess, så väl som att dela tidigare erfarenheter. Workshopen kommer att problematisera kring huruvida konfliktbaserat samarbete är gångbart. Den kommer att se på olika sätt att utforska en konflikt som en metod för att bryta igenom ”göra-som-man-brukar” (både i praktiska dag-för-dag rutiner och inom diskursiva ramar) och hur man anammar det i sin egen konstnärliga/kulturella utövning.

Florian Schneider och Markus Miessen förespråkar ett borttagande av den romantiska föreställningen om samarbete, där den sistnämnde erbjuder ett konfliktbaserad deltagande till största delen grundat på teorier av Chantal Mouffe. Miessen menar att konflikter kan trigga igång frambringandet av ny kunskap. Därför kräver diskursen en utomstående eller en inkräktare som kan tillföra nya perspektiv och sålunda störa konsensusen. Detta förhållningssätt kan även relateras till konstnärliga utövningar och diskurser som utspelar sig i det vidgade området och involverar extern kunskap. Idén om en konflikt kan tala för olika parametrar för området vari samarbetet utspelar sig. Dessa parametrar skulle utplaceras på ett dynamiskt och problematiskt sätt, i motsats till grundsatserna i inkluderande demokrati och dess förmodat jämställda fördelning av makt.

Workshopen utförs i samarbete med Weld, Stockholm.


Year of birth: 1985
Place of birth: Kaunas, Lithuania
Contact: viktorija.siaulyte@gmail.com
Phone: + 46 (0) 73 978 45 11

WIRE (write + interpret + research + exhibit)