KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Textile in the Expanded Field

Writing the texts for a class of master’s students always arouses reflection on the complexity of our experience of time. On the one hand it seems a long time since our nine students began their two-year master’s programme in Textile in the Expanded Field; a great deal has happened. On the other hand the feeling that we had our first meeting only yesterday is just as strong: two years is a remarkably short time.

The students entered the programme with a desire to explore new contexts and aspire to more than they had already achieved. In the artistic process we can never predict the outcome in advance. This is where the paradox lies: it is not possible to understand from the beginning what we need to learn. Only by starting on what we do not yet understand can we learn. This is like an experiment but at the same time it is important in the creation of meaning.

In this year’s graduate class we meet nine students who knew that it was the expanded field of textiles that they wanted to explore. They came with a variety of backgrounds, experiences and histories, and had graduated from different programmes. They have been faithful to existing contexts but also challenged accepted boundaries. In their work they have endeavoured to define and devise strategies for the contexts in which they wish to pursue their careers.

At this year’s spring exhibition we meet examples of how the use of textiles, processes and methods enable a multitude of approaches. Expression that wants to expand concepts and perhaps quite simply claim new areas. We see works that explore craftsmanship and creation, textile images, what arises when textile encounters spatial restraints: as sculptural elements or creating patterns. We perceive works that focus on the actual experience of the material as well as those which take the body and garments as their point of departure. Nine different projects grounded in or springing from textiles, but where dislocations and shifts have also taken place: an expanded field of textiles quite simply.

Fanny Aronsen, Professor of Textile Design
Inger Bergström, Professor of Textile ArtAtt skriva en katalogtext till en årsklass masterstudenter väcker alltid tankar kring det komplexa i upplevelsen av tid. Å ena sidan känns det som länge sedan våra nio studenter började sina två år i mastergruppen Textil i det utvidgade fältet; det är mycket som hänt. Å andra sidan är upplevelsen av att det var igår vi hade vårt första möte lika stark; två år är en synnerligen kort tid.

Studenterna har gått in i utbildningen med en vilja att utforska nya sammanhang och sträva efter något mer än de redan tidigare hade uppnått. I den konstnärliga processen vet vi inte från början resultatet. Däri ligger det paradoxala. För det går inte att från början förstå vad vi behöver lära oss. Bara genom att börja göra det vi ännu inte förstår kan vi lära oss något nytt. Det är ett experiment, men samtidigt ett viktigt skapande av mening.

I årets avgångsklass möter vi nio studenter som visste att det var inom ett utvidgat textilt fält de ville fortsätta sitt sökande. De kom med skilda bakgrunder, erfarenheter och historier, och med olika utbildningar bakom sig. De har förhållit sig till befintliga kontexter, men också utmanat gängse gränsdragningar. Genom sina arbeten har de försökt definiera och utforma strategier för de sammanhang de vill verka i.

På årets vårutställning möter vi exempel på hur användandet av textil, dess processer och metoder, öppnar upp för en mängd förhållningssätt. Uttryck som vill vidga begrepp och kanske rent av inta nya platser. Vi ser gestaltningar som undersöker hantverket och själva görandet, den textila bilden och det som uppstår när textil möter rummets förutsättningar, som skulpturala element eller som ett mönstrande. Vi urskiljer arbeten där själva upplevelsen av material är i fokus, likväl som arbeten där kropp och kläder är utgångspunkten.

Nio olika projekt med en förankring eller utgångspunkt i textil, men där också förskjutningar och förflyttningar har ägt rum. Textil i ett utvidgat fält, helt enkelt.

Fanny Aronsen, professor i textil design
Inger Bergström, professor i fri gestaltning med inriktning textil