KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Spring is in the air

What makes Konstfack so special is that several artistic programmes are gathered together under one roof. This charges it with dynamism and enables a great deal of exciting cross-fertilisation between the disciplines. This year’s Degree Exhibition clearly displays this interchange of ideas between the different degree projects as well as the variations and similarities in the artistic expression of different programmes.

As curator of the Degree Exhibition for 2010 my aim has been to meet the specific needs of each degree project on the basis of the applicable parameters and circumstances. In practice this has meant attempting as far as possible to realise even the craziest of ideas and not to restrict the work of the students so that it would fit into the space available. Finding creative solutions sometimes requires stretching the bounds of the exhibition, sometimes slight adjustments to the form taken by an individual project, sometimes merely shifting them from one place to another. For the sake of clarity and to enable visitors to find their way around the Spring Exhibition, the works are grouped by programme (with a few exceptions). Here the graphic profile developed by Sara Kaaman and Martin Falck has played an important role with its simple, coherent and clear signing system. What is new for this year is also that the projects of both master’s and bachelor’s students have been integrated to form one exhibition. This made it even more important for me to try to provide the same conditions for all, so that they can all participate on equal terms.

With a total of 164 students and even more degree projects on display, it has been impossible to study each individual work in depth. Instead I have been given a unique overview. This means that I can see certain themes recurring in the works of several students, in their different approaches and forms. Subjects that run like shared concerns between different programmes. There is, for example, great ecological interest in contributing in various ways to sustainable development. This can find expression in a technological system for recycling mobile phones or investigation of how the use of cars can be shared. Another tendency is interest in the processes of craftsmanship and individual products. A kind of “do-it-yourself” trend. Some undertake each step of the process themselves from sketch to printed volume, instead of entrusting this to a printer. In a similar pre-industrial manner, someone else traces the entire process of producing pots. In addition, there is still a major interest in the exploration of spatiality, in the grey zones between private and public or fictional and real. In developing an individual universe, detached and enclosed, or creating worlds where the transitions between different spatialities become indistinct.

Some works require a point of entry, a “key”, to act like a catalyst in prompting thought processes. But interpreting a work is the task of the viewer. There are no ready-made answers, only personal impressions and experiences that create your own meaning. So spend time on each project as there is often a depth that is unsuspected at first glance. A slight shift can alter perspective and also content. Or can suddenly make you see things in a new way, think outside the box and imagine the impossible. Perhaps you will glimpse here the future concepts and ideas that the students are playing their role in designing.

Mia Zeeck, CuratorDet våras för Konstfack

Det som gör Konstfack så speciellt är att flera konstnärliga utbildningar finns samlade under ett och samma tak. Högskolan rymmer en dynamik och har förutsättningar för många spännande korsbefruktningar mellan disciplinerna. I årets vårutställning kan man tydligt återfinna dessa utbyten av idéer bland examenspresentationerna, liksom skillnader och likheter i konstnärliga uttryck mellan olika klasser.

Som curator för Vårutställningen 2010 har mitt mål varit att tillgodose varje enskilt examensprojekts specifika behov utifrån de ramar och förutsättningar jag haft för utställningen. I praktiken har det inneburit att i största möjliga mån försöka realisera även de mest galna idéer och inte begränsa studenternas verk för att exempelvis passa in på en särskild plats. Att hitta kreativa lösningar som ibland kräver att man tänjer på ramarna för utställningen, ibland justerar gestaltningen av ett enskilt projekt en aning eller bara byter plats på några verk. För att göra Vårutställningen överskådlig och navigerbar för er besökare är studenternas verk grupperade klassvis (med några undantag). Här har den grafiska profilen som utformats av Sara Kaaman och Martin Falck haft stor betydelse, med ett enkelt, sammanhängande, formspråk och tydligt skyltsystem. Nytt för i år är också att master- och kandidatstudenter integreras i samma utställning. Detta gjorde det extra viktigt för mig att försöka ge alla samma förutsättningar, med möjlighet att delta på lika premisser.

Med totalt 164 studenter, och ännu fler examenspresentationer, har det varit omöjligt att sätta sig in varje enskilt arbete på djupet. Istället har jag fått en unik överblick. Det gör att jag kan se vissa teman som återkommer hos flera studenter, i olika vinklingar och gestaltningar. Ämnen som löper som röda trådar mellan utbildningarna. Exempelvis finns ett stort ekologiskt intresse för att på olika sätt bidra till en hållbar utveckling. Det kan ta sig uttryck i en teknisk lösning för återanvändning av mobiltelefoner, eller i undersökandet av former för gemensamt bilanvändande. En annan tendens är intresset för hantverksprocesser och det egenproducerade. Ett slags ”gör det själv-trend”. Någon genomför själv alla steg i processen från skiss till färdigtryckt bok, istället för att lämna in den till tryckeriet. På ett likartat, förindustriellt vis, går någon annan igenom hela tillverkningsprocessen av krukor. Dessutom finns fortfarande ett stort intresse för undersökandet av rum, i gränslandet mellan det privata och offentliga eller det fiktiva och verkliga. Att bygga upp egna universum, avskärmade och inneslutna, eller skapa världar där övergångarna mellan olika rum blir diffusa.

Ibland behövs ingångar eller ”nycklar” till verken, som likt katalysatorer sätter igång tankeprocesserna. Men tolkningen av verken ligger hos er betraktare. Det finns inget facit, bara personliga intryck och upplevelser som skapar mening för er själva. Så stanna gärna till en extra stund framför verken, för ofta finns ett djup som man inte anar vid första anblicken. En liten förskjutning som ändrar perspektiven och också innebörderna. Eller som plötsligt gör att man ser saker på nya sätt, tänker utanför ramarna och föreställer sig det omöjliga. Kanske skymtar ni där också framtidens idéer och tankar som de här studenterna deltar i att forma.

Mia Zeeck, Curator